Közösségek

Ifjúsági

Csaba királyfi cserkészcsapat

Községünkben a cserkészetnek a kommunista idők előtt nem volt előzménye, 1948 előtt sem Piliscsabán, sem Klotildligeten nem volt cserkészet. Talán még most se lenne, ha Konrád Alfréd, aki egykor a 158. sz. Árpád cserkészcsapat cserkésze volt, 1991-ben el nem kezdi a szervezést. Az iskolai év utolsó napjaiban jöttek össze az érdeklődők, majd a nyár folyamán hétről-hétre találkoztunk Frédi bá' vezetésével az iskola udvarán, vagy az erdő alján. Az első nagy kaland - a térképeken máig rossz helyre jelölt - Klotild-barlang felderítése volt. Ilyen alkalmakon ismerkedtünk meg a cserkészettel.

csabakiralyficserkesz.hu

Pilisi Regnum

...

Családos

CSAK Házas Közösség

Főként kisgyermekes házaspárok részvételével 2012-ben alakult meg az CSAK Házas Közösség. Szabolcs atya vezetése alatt és vendégszeretetét élvezve havonta egyszer vasárnap találkozunk a piliscsabai plébánián és csütörtökönként házaknál. Tíz házaspár alkotja a közösséget.
Célunk, hogy a mindennapi életünkben jelentkező kérdésekről a Szentírás fényében elgondolkozzunk, egymást egyre jobban megismerjük, egymásnak, ahol lehet, segítsünk, és erősítsük a közösséget, a közösségi szellemiséget. Az együttlét elején imával hangolódunk a beszélgetésre, majd Szabolcs atya a Biblia és keresztény szellemű könyvek segítségével rövid bevezetőt tart. Ezután kérdések mentén beszéljük meg a hallottakat. A találkozók közötti időben kötetlen összejöveteleket is tartunk, ilyenkor az egyik házaspár készül témával. Az egyházközség életébe elsősorban az imaélet terén kapcsolódunk be, havi egy alkalommal (taizéi imaóra - ima a közösségért). Rendszeresen részt veszünk az egyházközség közösségi alkalmain is (plébánia felújítások, piknikek, Nyitott Plébánia), és más közösségekkel is tartjuk a kapcsolatot.

CSAKCSAK

...

HIFI

...

KACSA

...

Lelkiségi

Alpha Kurzus

Mi az Alpha? Egy lehetőség arra, hogy együtt gondolkoz-zunk a következő kérdésekről: Létezik-e Isten? Lehet-e közöm a kereszténységhez? Van-e mélyebb értelme, célja az életemnek? A világ minden táján, Magyarországon is számos helyen tartanak Alphát. Egy sorozat általában 10-12 alkalomból és egy hétvégéből áll. Az alkalmak hetente, valamelyik hétköznap este vannak, ahol együtt vacsorázunk, közösen éneklünk, meghallgatunk egy rövid előadást és utána kiscsoportban beszélgetünk.

Nem vagyok keresztény – jöhetek? Természetesen, az Alpha Neked szól! Itt bátran megfogalmazhatod a kérdéseid, megoszthatod a véleményed és hangot adhatsz a kétségeidnek. Egy korábbi résztvevőnk szavait idézve „anélkül feltehetsz kérdéseket, hogy bárki butának vagy eretneknek bélyegezne.”

Keresztény vagyok – jöhetek? Természetesen, az Alpha Neked is szól! Életutunk különböző szakaszain mindig újabb kérdésekkel, bizonytalanságokkal és tapasztalatokkal nézünk szembe. Jó ezekről beszélgetni, gondolkodni és még többre ráébredni! Ez tehát lehetőség azoknak is, akik szeretnének megújulni a hitükben.

Mikor indul a következő Alpha Piliscsabán? A következő sorozat első alkalma 2019. március 6-án, szerda este 19:00-kor lesz. 16 éven felüli fiatalok és felnőttek jelentkezését várjuk. A részvétel nem jár anyagi kötelezettséggel

A https://alpha.org.hu oldalon még többet meg-tudhatsz a programról. Ha inkább személyesen érdeklődnél, vagy jelentkezni szeretnél, az alábbi elérhetőségeken kereshetsz: +36 (30) 979 80 28, emese.kema Kovács Emese. Szeretettel vár Téged is: az Alpha csapata

Baba-Mama Klub

A Mamaklub olyan közössége egyházközségünknek, mely-ben kis- és nagyobb gyermekes édesanyák találkoznak, hogy meghallgatva, támogatva, imádkozva segítsék egymást az élet örömeiben és nehézségeiben. Összesen mintegy 70 főt számlálunk. Néhány éve közösségünk két külön csoportra tagozódott az élet-helyzeteink adta különbségek mentén. Így ma a kisgyermekes édesanyákat a Baba-Mama klub, a nagyobb gyermekes édesanyákat pedig a PAKK közösség fogja össze.

A Baba-Mama klub alkalmait közös imádsággal kezdjük, majd hosszabb beszélgetéssel folytatjuk önkéntes té-mavezetőink felvetései mentén. Ezalatt gyermekeink egymással játszanak. Főbb témáink az Isten, Férj, Gyermek és Én címszavak köré szerveződnek, melyek havi rotációban váltakoznak egymással

Felüdítő és tartalmas beszélgetésreszámíthat, aki eljön, minőségi kikapcsoló-dásra és lelki felfrissülésre, melyek új erőt adnak a mindennapos, családi teendők ellátásához. Számunkra közösségünk egy testi, lelki, és szellemi téren támogató és megtartó anyaközösség, melyhez tartozni megnyugtató, és amely biztos hátteret ad.

Összetartozunk, kapcsolataink és az általuk kapott példákon keresztül folyamatosan fejlődünk. Odafigyelünk egymásra, lelki ajándékokat adunk és kapunk. Gyakran kedves szívességekkel és hasznos tárgyakkal is segítjük, ellátjuk egymást. Feltöltő számunkra ez a hely,ahol anyaként otthon érezzük magunkat

Délelőtti alkalmunk mellett esti találkozó-kat is tartunk. Az Imami és a KocsMami a nagyobb gyermekes édesanyákkal isközös találkozási pontok. Ilyenkor különfé-le módokon és műfajokban imádkozunkvagy lazulunk együtt. Ez olyan töltekezési forrás, mely során mélyebben találkoz-hatunk egymással és Istennel, hisz gyer-mekeinket már az ágyban tudjuk.

Ha szívesen csatlakoznál közösségünkhöz,keresd bátran Németh Ilonát (06 30 617 4407)! Nagy szeretettel várunk!

Időpont: Baba-Mama alkalom péntek 10 óra, Imami vagy KocsMami kéthetente hétfő 21 óra

Helyszín: Baba-Mama alkalom családok-nál vagy a klotildligeti plébánián, Imami a klotildligeti kápolnában, KocsMami a Fényesliget Kávézóban.

PAKK
Az idősebb édesanyák mamaklubja

Karácsony előtt társközösségünk, a Baba-Mama Klub mutatkozott be egyházközségünknek. A PAKK közösség két éve vált külön a babás-kisgyerme-kes korosztálytól

Milyen az idősebb édesanyák közösségeplébániánkon? Témáinkban, feldol-gozásmódunkban vezetőként arra törekszünk, hogy a tagjainkban rejlő lelki-szellemi erőinket minél jobban közkinccsé tegyük. Éppen ezért a pszi-chodráma, a mentálhigiéné, a coaching eszközeivel dolgozzuk fel a minket érin-tő témákat. Imával, játékkal tanúság-tétellel, tűpontos kérdésekkel egymás értő meghallgatására törekszünk

„Én mindig azt érzem, ahogy ott ülök az anyukák körében, hogy a Lélek ott fúj köztünk. Annyira közel visznek egy-máshoz a bemelegítő játékok, a meg-rendítő őszinteségű tanúságtételek és a mélységeket nyitogató kiscsoportos beszélgetések! Annyira érzem, hogy mindannyian egy sodrásban úszunk, s egyet akarunk. Engem az egységnek ez az ereje mindig kinyit, megerősít, és feltölt egy jó pár napra. Sok új praktikus ötletet is kapok itt, hogy hogyan szer-vezzem ügyesebben a családom életét, de ami a legfontosabb, ahogy a gon-dolkodásom formálódik, csiszolódik a többiek történetének tükrében.

„Saját magam megismerésében is egyre mélyülök általa, hiszen alkalmat, időt és kiindulópontot ad olyan kérdé-sek át- és továbbgondolására, ame-lyekkel saját erőből nem foglalkoznék, pedig hihetetlenül fontosak. Új élmény számomra, hogy a ráhangoló “játékok” mennyit segítenek a témához közelebb kerülni. Az előadások és a beszélgeté-sek pedig nagyon sok további kérdést vetnek föl, emellett erősítik a közössé-get, új oldalról mutatva be a többieket. Megható az az őszinteség, amivel az előadók beavatnak az életük egy szeg-mensébe, de az a nyíltság is, amivel a beszélgetések során találkoztam, és az az érezhetően egyre mélyülő intimitás is, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a fel-színt kapargassuk. Minden alkalommal azt érzem, hogy rengeteg gondolatot, és egyúttal rengeteg tapasztalatot is viszek haza magammal, újra meg újra rácsodálkozva arra, mennyi potenciál, mennyi kincs van a közösségünkben.”

Szeretettel várunk, csatlakozz közösségünkhöz! Időpont: kéthetente kedden 21 órakor. Helyszín: családoknál.

Édesanyák imája

...

Ferences Világi Rend
Szt. Páter Pio Testvéri Közössége

"A Szentlélek malasztjával elteltek ... egy Cannaio nevű falucskába értek ... s a Szent oly hévvel beszélt, hogy a falu összes fiai és asszonyai, fellelkesedvén szavain, el akarták hagyni tűzhelyüket, hogy őt kövessék, de Szent Ferenc nem engedte, s mondá nekik: Ne hirtelenkedjétek el a dolgot, s maradjatok csak itthon. Majd én előírom, mit kell cselekednetek lelketek javáért. Ekkor határozta el, hogy mindenkinek üdvösségére megalapítja a Harmadik rendet." (Ez ma a Ferences Világi Rend.)

fvr.hu

Férfisátor

Napjainkban a férfi veszélyeztetett faj és a kihalás szélén áll. Munkáltatóik agy nélküli, parancsokat végrehajtó gépeket szeretnének látni, otthon pedig olykor esetlen családi díszletként vannak jelen a gondolataikban még mindig a munka-helyükön lévő apák. Mindemellett a nők-nek, a gyerekeknek és a társadalomnak is egészséges önbecsülésű és önértéke-lésű családfőkre volna szükségük, akikre fel lehet nézni, akiknek a szava súllyal bír, akik szót értenek férfitársaikkal és fiaikkal egyaránt, és képesek fiaikat a kö-zösség segítségével és erejével tanítani.

2014-ben többen megelégeltük, hogy lakóhelyünkön csak XY anyuka férjeként vagyunk jegyezve, és megpróbáltunk létrehozni valamit, amiről nem iga-zán tudtuk, mi is valójában, csak azt, hogy szükségünk van rá. Férfiségünk mibenlétét kerestük. Ez a folyamat azóta is zajlik, és hogy van igény olyan férfi közösségre, ahol problémáinkat, vívó-dásainkat, szerepeinket, kihívásainkat, tapasztalatainkat férfi módra meg lehet vitatni, mi sem bizonyítja jobban, minthogy azóta is növekszik a létszámunk, je-lenleg közel 60 főre rúg. Közös találkozó-inkat, a Nagysátrat havi rendszerességgeltartjuk, emellett két kisebb csoportbanis találkozunk, mely csoportbontás célja a mély beszélgetésekhez szükséges ben-sőséges légkör megteremtése. Ezenfelül kalákázunk, együtt-külön találkozunk, beszélgetünk, eszünk, iszunk, mulatunk, gyerekekkel sátorozunk, olyankor tűz körül énekelünk, családjainknál betlehe-mezünk, húsvéthétfőn locsolni megyünk,nagypénteken férfi keresztutat járunk, ahol a legfiatalabbak, 16-18 évesek állít-hatják fel a keresztet

Ha felkeltettük érdeklődésedet, a soron következő Nagysátor alkalmakon a kapcsolattartók segítségével tudsz csatlakozni hozzánk:

Kegyes Balázs: +36704572416, kegyesbali Papszt Miklós: +36204779856, papszt.miklos

Lelki adoptálás

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.”(Róm, 15)

A lelki örökbefogadás azt jelenti: a szívünkbe fogadunk egy ismeretlen magzatot, akinek a szülei abortuszon gondolkodnak, és 9 hónapon keresztül imádkozunk, hogy e gyermek családja megtartsa, megszeresse a kis jövevényt. A lelki adoptálás Fatimából indult, majd Lengyelországból, egy zarándoklat alkal-mával került Magyarországra az 1980-as években. A következő időszakban sok helyen elterjedt az országban, és az abortuszok száma is csökkenni kezdett

A lelki adoptálás nehéz vállalkozás. Rendszerességet, megélt hitet, önátadást kér tőlünk. Bár sokan az egész családdal vagy barátokkal mondják, a legtöbbeknek mégis egye-dül kell kitartaniuk, táplálniuk maguk-ban és – az imán keresztül – a válságba jutott családban a reményt...

Mégis, aki egyszer lelki adoptálást vállal, talán örökre megváltozik. Felelősséget vállal és harcol egy olyan ügyért, amely talán a legfontosabb minden közül: az Élet Istenének ajándékáért: egy gyer-mek életéért, boldogságáért. Felismeri, hogy aki az élet hívó szavát követi, an-nak Isten bevilágítja az útját és mindig megmutatja a következő lépést.

(„Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.” Jn 1,4

A lelki adoptálás 9 hónapja hazánkban hagyományosan Jézus fogantatásának napján, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, mise keretében. De valójában bármelyik napon, egyénileg, otthon is elkezdhető. Az imának magyar nyelvű telefonos applikációja is van, ahol hétről-hétre képeken, igaz történeteken keresztül kísérhetjük a baba fejlődését. (lelkiadoptalas.hu/app)

Nagy öröm számunkra, hogy Lengyelország után Magyarország az a hely, ahol a legtöbb szív válaszolt Isten csöndes kérdésére, és ahol Európa szerte a leginkább épül a lelkiadoptálás műve. Meggyőződésünk, hogy napjainkban ezen a színtéren zajlik a legfontosabb ütközet Isten és a Gonosz között. A magyar emberek meghallották a hívást és egymásnak adják át a lángot. Az élet szeretete pedig életet fakaszt, imáink áldásként szállnak vissza ránk

Misekuckó

...

Ökumené

„Legyenek mindnyájan egy! Amint te, Atyám, bennem vagy és én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”(Jn 17, 21

Ezekkel a csodálatos szavakkal imádkozott Jézus halála előtt nem sokkal eljövendő keresztény népéért. Mind-nyájunkért, akik őt követjük, tartozzunk bármely felekezethez. Az ökumené a görög ’oikumené’ szóból származik, mely ’lakott földet’ jelent. Teológiai jelentése ’egyetemes, az egész világot érintő’. Az ökumenizmus a keresztények egységmozgalma, melynek célja a Krisz-tus Egyházát megosztó falak lebontása az imádság és a párbeszéd által.

Krisztus Egyháza 2000 éves. A hosszú évszázadok alatt sok szakadás, sérülés érte. Néhány kisebb közösség már az Efezusi Zsinatot (431) követően kivált. 1054-ben jött a nagy egyházszakadás, a XVI. században pedig a reformáció szabdalta tovább a kereszténységet

Az ökumenikus mozgalmat a protestáns egyházak kezdeményezték 1910-ben. Aztán a II. Vatikáni Zsinat ismerte fel: „a megosztottság kétségkívül ellentmond Krisztus akaratának, botrán-koztatja a világot...” II. János Pál pápa ’Ut unum sint’ enciklikájában megerősí-tette az egység iránti elköteleződés

A feladatunk tehát adott. Ha őszinték vagyunk, jól ismerjük a saját életünkből is.Hiszen minden családban vannak kisebb-nagyobb összekülönbözések. Tudjuk, hogy vitáink minden esetben sé-relmeket, sebeket, és ha nem vigyázunk, szakadást okozhatnak. Ha ezekre vissza-tekintünk, fájdalmat, tehetetlenséget érezhetünk. És azt, hogy ha újra kezde-nénk, máshogyan csinálnánk. El kell hát indulnunk, hogy bocsánatot kérjünk.

Ugyanez a teendő a felekezetközi párbeszédben. „Legelső kötelességük azonban az őszinte és tüzetes vizsgálat: mit kell magán a katolikus családon be-lül megújítani, hogy életünk hívebben tanúskodjék arról a tanításról, amelyet Krisztus hagyott ránk.

Prohászka Imaszövetség

...

Szent Mónika Közösség

A Szent Mónika közösség Madridban indult 1987-ben, Magyarországon 1992-ben Kalocsán alakult az első csoport. A közösség havi egy szentmiséje minden hónap 27-hez kötődik, mert augusztus 27. Szent Mónika emléknapja.

szentmonika.hu

Taize

...

Szerzetes

Angolkisasszonyok

...

Egyházközségi Nővérek Társasága

Az Egyházközségi Nővérek Társasága 1935-ben alakult, ekkor tett az első tizenkét nővér eloször fogadalmat. Ok a Szociális Testvérek Társaságából kiválva kezdték meg közös életüket Pécsett. A Társaság alapítását különösen indokolta a már akkor jelentkező paphiány, ami azóta, ismert méretekre nőtt. Ezt a hiányt ismerték föl az Alapító Nővérek, és azzal az elhatározással indították el a Társaságot, hogy a túlterhelt plébánosoknak azokban a lelkipásztori munkájukban segítségükre legyenek, amelyhez nem kell a felszenteltség ténye. Ennek kegyelmi hátterét fogadalmas életük és hivatástudattal végzett munkájuk biztosítja.

egyhazkozseginoverek.hu

Irgalmas Nővérek

...